ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletSaimitsuksa School
bulletSaimittechnology College
bulletSaimittechnology Korat
bulletSaimit Nongbunmak


About

 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสุภวิทย์ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รหัสไปรษณีย์  27210   โทรศัพท์  037-251291   

e-mail : suppawit.school@gmail.com                                             

website : www.suppawit.com

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต  1

1.2  เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3

1.3  มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว

 

ประเภท

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายกรกฎ  บุตรเนียร

วุฒิการศึกษาสูงสุด   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  8 ปี

2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)  2  คน

ชื่อ นางสาวสุภาลักษ์  พัฒนพงษ์ดิลก  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาปฐมวัย

ชื่อ นางสาวนวลละออ  พิณเสนาะ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาตรบัณฑิตสาขาประถมศึกษา

2.3  ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสุภวิทย์  ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 9 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว  ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 เดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2526 โดย ร้อยตำรวจเอกวิทยา และ นางสุภาพร เกษวิริยการ  ขณะนั้นเปิดทำการสอนในระดับชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1 และอนุบาล  2 มีนักเรียนทั้งสิ้น   70  คน  ครู 4 คน  และพี่เลี้ยง 2 คน ใช้ชื่อว่า   “โรงเรียนอนุบาลสุภวิทย์”  มีอาคารเรียนชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ต่อมาในปีการศึกษา 2527 ได้ขยายชั้นเรียนเพื่อเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยขยายปีละ  1 ชั้นเรียน  เริ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2527 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ในปีพุทธศักราช 2532  เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสุภวิทย์ ” 

เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2547 ดร.สฤษดิ์  บุตรเนียร ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต  และผู้จัดการโรงเรียนสุภวิทย์  ได้เข้ามาดำเนินงานด้านการจัดการและบริหารการศึกษา และแต่งตั้ง   นางเบ็ญจา  พุทธิสา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขอเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยขยายปีละ  1  ชั้นเรียน  และในปีการศึกษา 2549 ขยายชั้นเรียนครบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุภวิทย์ได้ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2552 ได้รื้อถอนอาคารเรียนอนุบาลหลังเก่าเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตึก 2 ชั้น มีห้องเรียน 12 ห้องเรียนปีการศึกษา 2553 ได้ก่อสร้างอาคารโดมบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อใช้เป็นลานเอนกประสงค์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ

ปัจจุบัน นายกรกฎ  บุตรเนียร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนางสาวสุภาลักษ์ พัฒนพงษ์ดิลกเป็นหัวหน้าระดับปฐมวัย และนางสาวนวลละออ พิณเสนาะเป็นหัวหน้าระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น  1,030 ครู  45  คน  บุคลากรสนับสนุน  13  คน รวมเวลาเปิดดำเนินการ  28  ปี  มีนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  23 รุ่น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 รุ่น

2.4  ปรัชญาและวิสัยทัศน์สถานศึกษา

ปรัชญา

คุณธรรม  นำความรู้  สู่การพัฒนานำพาสู่อาเซียน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนชั้นนำ  ที่จัดการศึกษามุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีคุณธรรม  นำความรู้  สู่การพัฒนาตนเอง สังคม  และประเทศชาติ  ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก  อย่างมีสติ  สัมปชัญญะ

2.5  พันธกิจและเป้าหมายสถานศึกษา

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ของผู้เรียน ผู้ปกครอง

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่งและมีสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาของชาติ

4. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

   อย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

 

 

 

วัฒนธรรมโรงเรียน  (School  Culture  345)

 

 

จริยธรรม 3       : สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ

งาม 4                : รักสะอาด มีวินัย ใช้ประหยัด ปฏิบัติธรรม

ทำดี 5               : เข้าคิว ยกมือ เก็บขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมจิตอาสา

อัตลักษณ์ (Identity) & คำขวัญ (Slogan)           

งาม 4    รักสะอาด           : ห้องเรียน ส้วม โรงอาหาร สิ่งแวดล้อม

              มีวินัย                : การเงิน เวลา แต่งกาย

              ใช้ประหยัด        : น้ำขวดเดียว ไฟฟ้า 5R เศรษฐกิจพอเพียง

             ปฏิบัติธรรม        : นั่งสมาธิทุกคน (ไตรสิกขา-ศีล สมาธิ ปัญญา)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)           

          - We speak English all day (English 10 minutes per hr./ Weekly Conversation/ Reading)

          - Team Work

เป้าหมาย

1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

2.  นักเรียน ผู้ปกครอง พึงพอใจต่อการจัดการกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน

3.  ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกสมศ. ระดับดีมาก

4.  ผลการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน อย่างมั่นคง ยั่งยืนและ   เป็นองค์กรแห่ง

     การเรียนรู้

 

สถานที่ตั้ง

ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งบนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวาอยู่เลขที่ 52 หมู่ 9 ถนนจันทบุรีสระแก้ว  ต.วังน้ำเย็น  อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว   ด้านหน้าโรงเรียนติดถนนสายจันทบุรี- สระแก้ว ห่างจากจังหวัดสระแก้ว 40 กิโลเมตร

         สภาพชุมชน

โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ ค้าขายและธุรกิจทั่วไป   ส่วนใหญ่มีฐานะร่ำรวย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.