ReadyPlanet.com
dot
Suppawit School FB
การรับสมัครนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ระดับอนุบาล

เตรียมอนุบาล รับตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป

 

อนุบาล 1 รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป

 

อนุบาล 2 รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป

 

อนุบาล 3 รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป

 

 

ระดับประถมศึกษา

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 รับตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป

 

ประถมศึกษาปีที่ 2 รับตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป

 

ประถมศึกษาปีที่ 3 รับตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป

** นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

(ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)

 

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน มีดังนี้

 

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

 

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง) จำนวนคนละ 1 ฉบับ (สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)

 

3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง) จำนวนคนละ 1 ฉบับ

 

4. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) กรณีเด็กเล็กใช้รูปขนาดโปสการ์ด 2 รูปแทนได้ (เห็นหน้าชัดเจน)

 

5. รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว คนละ 1 รูป

 

6. รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป

 

7. สำเนาเอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)

 

** สำเนาเอกสารทุกใบ กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ

 

8. หลักฐานการศึกษา

** ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) และสมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี (ปพ.6) ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ส่วนเอกสารอื่น ๆ ที่เหลือ (ตัวจริง) จะต้องนำมายื่นต่อโรงเรียนให้ครบถ้วน

 

 

 

ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1

- ไม่ต้องใช้หลักฐานการศึกษาใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ชั้นอนุบาล 2 - 3

- ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

- สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.6)

- ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

- เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)

 

เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) - ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม

- เวลาเรียน

- ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

- ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

- ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

** หลักฐานการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนขอเป็นตัวจริงค่ะCopyright © 2020 All Rights Reserved.